Clan Gregor Society Prayer

 This Prayer was written for the Society by the Rev. James Benson, former Minister at Balquhidder Church. It is used by the Society every year at our Memorial Service in Balquhidder Church. The Gaelic translation was supplied by our President, Iain MacGregor.


THE CLAN GREGOR SOCIETY PRAYER

Lord God, we give you thanks that your hand has guided Clan Gregor throughout the ages, in times of peace and in times of adversity, nurturing within us qualities of courage, loyalty and open handed generosity.

In humility and repentance, we plead for forgiveness for the sins of the past which we confess before You.

We gather in this place, united in our heritage, committed to walk together in your ways. Grant us, we pray, strength and courage to uphold the honour of our Clan in the days to come.

Bless us, each one, and keep us, we pray, close and faithful to You, loyal to our Chief, and loving to one another.

In the name of Jesus Christ our Saviour, Lord and Chief over all.

Amen

 

ÙRNUIGH COMUNN CLANN GHRIOGAIR

A Thighearna Dhé, tha sinn a’ toir buidheachas Duit gun do stiùir do làmh Clann Ghriogair throimh na lìnntean, ann an aimsir sith agus ann an amannan deuchainn, a’ gleidheadh ’nar measg na buadhan iomholta sin, mar mhisneachd dìlseachd agus saor fialaidheachd.

An ann iroslachadh agus le fior-aithreachas tha sinn a’ guidh maithearnas, airson gach peachadh dhe an aimsir a-chaidh seachad, tha sinn ag aìdeachadh ’na d’ lathair.

Mar a tha sinn cruinn an seo, aonachadh nar dualchas a’ gealladh gu bith a’ coishich còmhla ’na do shlighearn-sa, deònaich dhuinn ‘nar n-ùrnuigh, neart is misneach gu bhi ag cumail suas urram air cinnidh anns na làithean ri teachd.

Beannaich sinn, gach aon fo leth, agus guidheamaid gun cumadh Thu sinn dlùth agus dìleas Dhuit-se, dìleas do ar Ceann-cinnidh, agus gràdhach da-chéile.

Ann an ainm Iosa Chriosda ar Slànaighear, Tighearna, agus Ceann-cinnidh nan uile.

Amen